Veelgestelde vragen en antwoorden

Antwoord:

Het idee is dat je in een klein buurtschap woont waarbij je elkaar wel kent omdat je een stukje van de openbare ruimte met elkaar deelt. Je kunt daar samen met je medebewoners van Berk&Hout beslissingen over nemen. Het nodigt uit om elkaar te ontmoeten, maar dat is geen verplichting.

Antwoord:

In de eerste fase worden er veel verschillende woningtypen gemaakt. Daarvan is ook een deel levensloop bestendige woningen. De opzet van die woningen zorgt dat ze ook geschikt zijn voor mensen met een lichamelijke beperking. Wellicht dat in de tweede of derde fase nog ruimte voor een klein zorgcomplex is. 

Antwoord:

Zodra er 70% verkocht is en de omgevingsvergunning onherroepelijk is. De omgevingsvergunning wordt samen met het bestemmingsplan vastgesteld. Naar verwachting is dit halverwege maart 2023. Dan kan 6 weken daarna bestemmingsplan en omgevingsvergunning onherroepelijk worden. We hopen te kunnen starten eind Q2 2023. 

Antwoord:

Momenteel is er nog geen exacte planning voor de volgende fasen. De ontwikkeling hiervan wordt op binnenkort opgepakt en we hopen eind 2023 hierover te kunnen informeren. Verwachting is dat deze fasen circa anderhalf tot twee jaar na fase 1 wordt opgeleverd.

Antwoord:

Het worden circa 18 appartementen. Het gebouw zal qua uitstraling aansluiten op de woningen in het gebied en worden voorzien van een schuine kap.

Antwoord:

Nee, de woningen zijn wel duurzaam uitgevoerd met hoogwaardige isolatie, ventilatie, een warmtepomp met bodembron en PV panelen (zonnepanelen). De energielast per woning is mede afhankelijk van het gebruik, maar zal aanzienlijke lager liggen dan de gemiddelde bestaande woning.

Antwoord:

De warmtepompen op een bodembron verbruiken minder energie en gaan langer mee dan een systeem met een luchtwarmtepomp. Het is een duurder systeem in aanleg dan de warmtepompen die gebruik maken van de buitenlucht. Daarnaast heb je met bodembronnen alleen een apparaat in huis staan en geen apparaat (lijkend op een airco unit) aan de gevel of in de tuin.  

Antwoord:

Nee, het plan is volledig gasloos. Ook het koken gaat via een inductie/elektrische kookplaat.

Antwoord:

In verband met de eisen uit het beeldkwaliteitsplan bieden we dit niet aan. Indien na oplevering extra panelen aangebracht worden, moet er rekening gehouden worden met de regels uit het beeldkwaliteitsplan dat onderdeel uitmaakt van het bestemmingsplan.

Antwoord:

Het is afhankelijk van het woningtype welk ruimte er voor dakkapellen is. Het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan stellen eisen aan de mogelijkheden, locatie en uitvoering. Uiteraard is het altijd belangrijk om te controleren of een dakkapel vergunningsvrij is of dat er een omgevingsvergunning nodig is.

Antwoord:

Het is afhankelijk van het woningtype of een uitbouw mogelijk is. Het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan stellen eisen aan de mogelijkheden, locatie en uitvoering. Uiteraard is het altijd belangrijk om te controleren of de uitbouwen vergunningsvrij zijn of dat er een omgevingsvergunning nodig is. 

Antwoord:

In verband met de installatie met warmtepomp is het af te raden om dit aan te leggen. Het verwarmingssysteem van de warmtepomp raakt hierdoor ontregelt en kan dan voor comfortklachten en verbruiksproblemen zorgen. 

Antwoord:

Nee, tussen de tuinen onderling kunnen kopers samen een keuze maken voor een erfafscheiding. Op de grenzen met de openbare ruimte komen wel erfafscheidingen in verschillende uitvoeringen. Zie hiervoor de situatietekening op de website.

Antwoord:

Nee, in principe is het niet toegestaan om de erfafscheidingen t.p.v. de openbare ruimte aan te passen om de eenheid in het project te handhaven. Dit is ook vastgelegd in het bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en landschappelijk inrichtingsplan.

Antwoord:

Wij leggen deze niet aan omdat de parkeerplaatsen van fase 1 zich in de openbare ruimte bevinden. Daardoor organiseert de gemeente dit. Via de gemeente website zijn laadpalen aan te vragen waarna de gemeente deze plaatst. Hier wordt binnen een aantal voorwaarden medewerking aan gegeven.

Antwoord:

Het parkeren is openbaar. Dat wil zeggen dat er geen privé parkeerplaatsen worden uitgegeven.

Er worden 38 parkeerplaatsen aangelegd, dit komt neer op 1,65 parkeerplaatsen per woning

Antwoord:

In principe mogen alleen hulpdiensten op het erf komen als dat nodig is. Het terrein is in basis verder niet toegankelijk voor auto’s zodat iedereen aan een mooi erf blijft wonen zonder auto’s voor de deur. Samen met de medebewoners kunnen onderling na oplevering uiteraard afspraken gemaakt worden over ruimere toegankelijkheid voor autoverkeer zoals voor tijdens verbouwingen, verhuizingen, laden & lossen, etc.. 

Antwoord:

Mandelig eigendom wil zeggen dat je gezamenlijk eigenaar bent met alle bewoners van fase 1. Triborgh legt het erf aan en levert dit op aan de bewoners. Daarna worden bewoners gezamenlijk beheerder en zorgen samen voor het onderhoud en beheer.

Antwoord:

Iedere woning eigenaar wordt lid van de op te richten coöperatie/vereniging. Triborgh legt de landerijen aan en levert dit op aan de bewoners, waarna de coöperatie het beheer overneemt. We hebben een inschatting van de onderhoudskosten gemaakt. Deze kosten komen grofweg uit op € 15,- per maand. Uiteraard kan dit bedrag pas definitief gemaakt worden zodra er duidelijkheid is vanuit de eigenaren over het gewenst onderhoud en de frequentie daarvan. Daarnaast loopt er nog een overleg met de gemeente of de landerijen toch openbaar gebied gaan worden waardoor het onderhoud door de gemeente wordt opgepakt. Op dat moment geldt er nog wel een verplichte bijdrage, maar wordt het beheer/onderhoud overgenomen door de gemeente.

Antwoord:

De indicatie bijdrage geldt voor het totale plangebied incl. fase 2 en 3.

Antwoord:

Voor de das worden op korte termijn maatregelen getroffen in het plangebied waardoor mens en dier straks naast elkaar kunnen leven. Provincie Brabant heeft een ontheffing afgegeven voor het wijzigen van het leefgebied van de das en de voorgestelde maatregelen goedgekeurd. In principe gaat dit niet meer voor vertraging zorgen. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd onder begeleiding van stichting Das en Boom en een ecoloog.

Nee. Stikstof is geen risico meer voor het project Berk & Hout.

Laten we de bloemetjes buiten zetten!

Nog voor de bouwvak wonen in Berk&Hout?

De bouw van de woningen is in volle gang. Het hoogste punt is inmiddels bereikt. Dat betekent dat je nog voor de bouwvakantie kunt wonen in en genieten van het buitenleven in nieuwbouwplan Berk&Hout.

Een fijn vooruitzicht toch?! Er zijn nog slechts enkele woningen (type De Dorshoeve) beschikbaar. Neem contact op met onze makelaars voor meer informatie en zorg dat ook jij deze zomer doorbrengt midden op de landerije.